نویسنده = عطارنیا، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 0-0

حامد عطارنیا؛ رجب گلدوست جویباری؛ محمد علی اردبیلی