نویسنده = کاظم زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مبانی انفساخ قراردادها در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 157-185

جلیل قنواتی؛ مهدی کاظم زاده