نویسنده = اسکندری، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 1-27

علی اصغر اسکندری