نویسنده = خانجانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 41-64

عباس تدین؛ محمدرضا خانجانی