نویسنده = قاسمی، شیرین
تعداد مقالات: 1
1. گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 25-56

حمید ششگل؛ شیرین قاسمی