نویسنده = حسنی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 1-30

مسعود فاطمیان؛ علیرضا حسنی؛ محمد کی نیا؛ حمید ابهری