نویسنده = زینالی، امیرعلی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 36-74

بابک درویشی؛ امیرعلی زینالی