نویسنده = نعیمی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. پیشینه رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 172-219

سید مرتضی نعیمی