نویسنده = امینی، عیسی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی بر مبنای‌یو.سی.پی 500 و‌یو.سی.پی 600

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 25-65

عیسی امینی؛ سمانه ابوترابی


2. نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1391، صفحه 1-22

عیسی امینی؛ سمیرا محمدی نژاد


3. انتقال خیار در حقوق ایران

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 1-26

عیسی امینی؛ محمد حضرتی؛ زینب ملکوتی خواه


4. قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 9-279

عیسی امینی؛ الیاس نوعی


5. تعیین مورد معامله

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 1-25

عیسی امینی