نویسنده = احمدی جشفقانی، حسین علی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعده‏ی ضمان‏ید)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

حسین علی احمدی جشفقانی