نویسنده = عباسلو، بختیار
تعداد مقالات: 2
1. تقسیم مسؤلیت مدنی

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 156-167

بختیار عباسلو


2. مسئولیت مدنی پلیس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386

بختیار عباسلو