نویسنده = ناجی زواره، مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. رسالت فرایند دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 129-148

مرتضی ناجی زواره


2. تناسب در قرارهای تأمین کیفری

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 1-21

مرتضی ناجی زواره


3. قلمرو بیطرفی در دادرسی کیفری

دوره 2، شماره 4، پاییز 1387، صفحه 123-145

مرتضی ناجی زواره