نویسنده = شمس، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 189-211

بهروز نعمتی؛ احمد شمس؛ محمود عرفانی