نویسنده = رمضانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 49-73

عبدالرضا منصوری دهبید؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه