نویسنده = محمدحسینی حاجی‌ور، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. حفاظت از طبیعت در قبال ریز گردها در دیدگاههای حقوق اسلام و غرب

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 95-113

یوسف محمدحسینی حاجی‌ور؛ جمشید میرزایی؛ سید ابراهیم موسوی