نویسنده = صحرائیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 113-131

محمد صحرائیان؛ مهدی زارع