نویسنده = عباسی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی حمایت های حقوقی از زنان در نظام مستمری بازنشستگی در حقوق امریکا و ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 23-46

الهام امیری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی