نویسنده = ناظریان، محمدقاسم
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 0-0

امید محمدی نیا؛ محمدقاسم ناظریان