نویسنده = عسگرخوانی، ابومحمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 185-204

آبتین امیری؛ محمد صادقی؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخوانی