نویسنده = زاکر خواهی فرد، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 239-264

یحیی زاکر خواهی فرد؛ محمد صادقی