نویسنده = موذن زادگان، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 93-119

پیمان رستمیان؛ محمدحسین حجاریان؛ حسنعلی موذن زادگان