نویسنده = ماندگار، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. آفرینش و پویایی لکس مرکاتوریا در پرتو رویه داوری تجاری بین المللی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 191-215

ایوب پرتوی؛ مصطفی ماندگار؛ رضا زارعی