نویسنده = صدخسروی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 143-162

معصومه صدخسروی؛ توکل حبیب زاده