نویسنده = مهرآسا، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 163-184

محمد روحانی مقدم؛ جمشید مهرآسا