نویسنده = علی کرمی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 189-211

مهدی خندانی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد