بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی، المیرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
 • بابایی، داریوش [1] استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • باباجانی افروزی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • باباجانیان، بهمن [1] دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • بابازاد، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی‌دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز.(مسئول مکاتبات)
 • بابائی خانه سر، عباس [1] استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق.
 • باغبان، رحیم [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • باقری، محمود [1] استادیار دانشگاه تهران
 • باقری، محمود [1] دانشیار مدعو گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بخنوه، کریم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • بذرپاچ، حمید [1] کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • بیرانوند، رضا [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 • بیرانوند، رضا [1] استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 • بیرانوند، فرید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • براهیم باستانی، معصومه [1] کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران مرکزی-مسئول مکاتبات
 • بیژنی میرزا، طیبه [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛ مسئول مکاتبات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • بشیریه، تهمورث [1] استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • بیگلری، پویان [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،نویسنده مسئول
 • بنی یعقوب، سمیه [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • بهارستانفر، محمدرضا [1] عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
 • بهشتی، شقایق [1] حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بهشتیان، سید محسن [1] رتبه علمی نویسنده
 • بهشتیان، محسن [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • بهمنی، محمد [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • بهمنی، محمد [1] دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 • بهمنی، محمد [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

پ

ت

ث

 • ثقفی، مریم [1] دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان، عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 • راجی، سیدمحمدهادی [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
 • راعی دهقی، مسعود [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • رجبی، ابراهیم [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 • رجب زاده اصطهباناتی، علیرضا [1] استادیار دانشگاه رجاء
 • رحمدل، منصور [2] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رحمدل، منصور [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رحمدل، منصور [1] استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی
 • رحمدل، منصور [1] استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رحمدل، منصور [1] استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران نویسنده مسئول
 • رییسی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رستمی، امین [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • رستمی، ولی [1] دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رستمیان، پیمان [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده
 • رستم زاد، حسین [1] استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات
 • رضایی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • رضایی، پرویز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رضاپور، بابک [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه حقوق،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران
 • رضایی تبار، مریم [1] کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.مسئول مکاتبات
 • رضایی حسین آبادی، جمال [1]
 • رضایی فرد، ساسان [1] گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران
 • رضوانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رفیعی مقدم، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • رنجبر، محمود [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • رنجبر، مسعود رضا [1] استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد فارس
 • رنجبری، ابوالفضل [1] استادیار ، عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران.
 • رهامی، محسن [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 • روحانی، مهوند [1] دانشجوی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • روحانی مقدم، محمد [1] استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان
 • رئیسی، لیلا [1] دکتری حقوق بین الملل عمومی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصفهان )
 • رئیسی، محسن [1] حقوق خصوصی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • رئیسی دزکی، لیلا [1] دکتری حقوق بین الملل، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، نویسنده مسئول

ز

 • زارع، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • زارع، علی [1] گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارع، علی [1] استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارع شعار، حسین [1] عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور خرم آباد
 • زاکر خواهی فرد، یحیی [1] گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
 • زمانی، سید قام [1]
 • زمانی، مسعود [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران- گروه حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)
 • زینالی، امیرعلی [1] کارشناس ارشد حقوق عمومی‌ دانشگاه آزاداسلامی ‌واحد تهران مرکزی. مسئول مکاتبات.

س

 • ساری، افسانه [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • ساعد، محمد جعفر [1] استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ساعدی، بهزاد [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • سالک، شمیم [1] دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد
 • سبحانی، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سبزیان فرد، شهرام [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول) sabzianfardshahram@gmail.com
 • سپهری، روح الله [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • سرخوش منجق تپه، بهنام [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سعادت، مهسا [1] دانش آموخته ی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • سفیدی، سپیده [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • سفیدی، سپیده [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سیفی زیناب، غلامعلی [1] - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • سلطانی، فخرالدین [1] هیت علمی دانشگاه ازاد کرج
 • سلطانیان، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان، مسئول مکاتبات
 • سلطانفر، غلامرضا [1] عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • سلیمی، صادق [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • سلیمی، صادق [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • سلیمانزاده، پریسا [1]
 • سمامی، عبدالله [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • سماواتی پیروز، امیر [1] استادیار و معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نویسنده مسئول

ش

ص

ض

 • ضرابی، حمید [1] دانشیار گروه حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران

ط

 • طالب زاده، حمید [1] عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. (نویسنده مسئول)
 • طاهری، مسعود [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق خصوصی ، واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی
 • طبایی، مهشید [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران؛

ظ

ع

غ

 • غریبی، احمد [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم
 • غفاری، سارا [1]
 • غلامی، مهدی [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ایران، تهران
 • غلامرضایی آزاد، هدیه [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • غمامی، مجید [1] دانشیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،تهران،ایران

ف

ق

ک

 • کیایی، عبدالله [1] استادیار ، گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
 • کاتوزیان، ناصر [1] استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • کازرونی، سید مصطفی [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • کاشانی، حبیب [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کاظمی، سارا [1] کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم
 • کاظم زاده، رضا [1] کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصینویسنده مسئول مکاتبات
 • کاظم زاده، مهدی [1] دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول مکاتبات
 • کیانی، مهرزاد [1] دانشیار دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کیانی، مهرزاد [1] دانشیار مدعو دانشگاه شهید بهشتی
 • کاویان فرد، حمید [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. نویسنده اصلی
 • کدخدایی، یعقوب [1] دانشجوی کارشناسی اشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کرامتی معز، هادی [1] دانشگاه تهران
 • کرامتی معز، هادی [1] مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
 • کرامتی معز، هادی [1] مدرس گروه حقوق موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر، قم، ایران و پژوهشگر دکتری دانشگاه تهران
 • کرمی، اعظم [1] دانشگاه تهران پردیس ارس
 • کرمی، داود [1] استادیار دانشگاه ازاد کرج
 • کریمی، عباس [1]
 • کریمی، عباس [1] استاد حقوق خصوصی، استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران – ایران
 • کریمی، عباس [2] استاد دانشگاه تهران
 • کریمی، عباس [1] استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • کریمی، قوام [1] استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • کریمی، محمدحسین [1] دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران - ایران
 • کلانتری، کیومرث [1] دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران ( نویسنده مسئول).
 • کمالی، علی [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران؛ استادیار گروه حقوق، واحد بوئین زهرا، قزوین، ایران.
 • کی نیا، محمد [1] سردفتر اسناد رسمی و مدرس دانشگاه
 • کوشکی، غلام حسن [1] استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • کونانی، محمدرضا [1] گروه حقوق،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه پیام نور کرج

گ

م

ن

و

ه

 • هاشمی، سید حسین [1] دانشیار گروه حقوق ، دانشگاه مفید ، قم ، ایران
 • هاشمی، سید رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • هاشمی، سیدمحمد [1] استاد دانشگاه آزاد دانشکده حقوق علوم و تحقیقات تهران
 • هاشمی، سید محمد [2]
 • هاشمی، سید محمد [1] استاد، عضو هیات علمی‌دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات تهران.نویسنده اصلی
 • هاشمی، سید محمد [1]
 • هاشمی، سید محمد [1] استاد بازنشسته گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران نویسنده مسئول
 • هاشمی، سید محمد [1] استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • هاشمی، سید محمد [1] استاد مدعو،گروه حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هاشمی، سید محمود [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی ، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشگاه حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد
 • هاشمی، نکین [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی،واحد ساوه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ساوه،ایران
 • هداوند، مهدی [1] استادیار دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند
 • همدانی، هادی [1] دانش آموخته دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • همراهی، راضیه [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • هوشمند، پونه [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

ی