بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی، المیرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
 • بابایی، حمید [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • بابایی، داریوش [1] استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • باباجانی افروزی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • باباجانیان، بهمن [1] دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • بابازاد، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی‌دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز.(مسئول مکاتبات)
 • بابائی خانه سر، عباس [1] استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق.
 • بازوند، سیف الدین [1] مدرس گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهریار، شهریار، ایران.
 • باغبان، رحیم [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • باقری، محمود [1] استادیار دانشگاه تهران
 • باقری، محمود [1] دانشیار مدعو گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بخنوه، کریم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • بذرپاچ، حمید [1] کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • بیرانوند، رضا [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 • بیرانوند، رضا [1] استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 • بیرانوند، فرید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • براهیم باستانی، معصومه [1] کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران مرکزی-مسئول مکاتبات
 • بیژنی میرزا، طیبه [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛ مسئول مکاتبات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • بشیریه، تهمورث [1] استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • بشیریه، تهمورث [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
 • بیگلری، پویان [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،نویسنده مسئول
 • بنی یعقوب، سمیه [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • بهارستانفر، محمدرضا [1] عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
 • بهشتی، شقایق [1] حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بهشتیان، سید محسن [1] رتبه علمی نویسنده
 • بهشتیان، محسن [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • بهمنی، محمد [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • بهمنی، محمد [1] دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 • بهمنی، محمد [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 • راجی، سیدمحمدهادی [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
 • ریاحی، جواد [1] استادیار دانشگله آیت اله العظمی بروجردی (ره)
 • راعی دهقی، مسعود [1] گروه حقوق،دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد،نجف آباد، ایران
 • راعی دهقی، مسعود [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • رجایی پور، مصطفی [1] استادیار واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • رجبی، ابراهیم [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 • رجب زاده اصطهباناتی، علیرضا [1] استادیار دانشگاه رجاء
 • رجب زاده اصطهباناتی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران.
 • رجبیه، محمد حسین [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
 • رحیمی، حمید [1] دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحیمی، روح اله [1] گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • رحمدل، منصور [2] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رحمدل، منصور [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رحمدل، منصور [1] استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی
 • رحمدل، منصور [1] استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رحمدل، منصور [1] استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحمدل، منصور [1] استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران نویسنده مسئول
 • رییسی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رستمی، امین [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • رستمی، ولی [1] دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
 • رستمی، ولی [1] دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • رستمی، ولی [1] دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رستمیان، پیمان [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده
 • رستم زاد، حسین [1] استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات
 • رضایی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • رضایی، پرویز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رضاپور، بابک [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه حقوق،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران
 • رضاپور، محمدجواد [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • رضایی تبار، مریم [1] کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.مسئول مکاتبات
 • رضازاده، محمد [1] پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • رضایی فرد، ساسان [1] گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران
 • رضوانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رفیعی مقدم، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • رفیعی مقدم، علی [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • رمضانی، احمد [1] استادیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • رنجبر، محمود [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • رنجبر، مسعود رضا [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • رنجبر، مسعود رضا [1] استادیار حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (نویسندۀ مسئول)
 • رنجبر، مسعود رضا [1] استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد فارس
 • رنجبری، ابوالفضل [1] استادیار ، عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران.
 • رهامی، محسن [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 • روحانی، مهوند [1] دانشجوی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • روحانی مقدم، محمد [1] استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان
 • رئیسی، لیلا [1] دکتری حقوق بین الملل عمومی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصفهان )
 • رئیسی، لیلا [1] گروه حقوق،استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، نجف آباد، ایران
 • رئیسی، محسن [1] حقوق خصوصی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • رئیسی دزکی، لیلا [1] دکتری حقوق بین الملل، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، نویسنده مسئول

ز

 • زارع، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • زارع، علی [1] گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارع، علی [1] استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارع، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران.
 • زارعی، رضا [1] استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز،ایران
 • زارعی، رضا [1] استادیار حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • زارع بیدسردره، عباس [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • زارع شعار، حسین [1] عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور خرم آباد
 • زاکر خواهی فرد، یحیی [1] گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
 • زیبا کلام، صادق [1] دکتری تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول).
 • زرگر، افشین [1] استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران نویسنده مسئول
 • زمانی، سید قام [1]
 • زمانی، مسعود [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران- گروه حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)
 • زینالی، امیرعلی [1] کارشناس ارشد حقوق عمومی‌ دانشگاه آزاداسلامی ‌واحد تهران مرکزی. مسئول مکاتبات.

س

 • ساجدى، احمد [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)
 • ساری، افسانه [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • ساعد، محمد جعفر [1] استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ساعدی، بهزاد [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • سالک، شمیم [1] دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد
 • سیاهپور، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • سبحانی، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سبزیان فرد، شهرام [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول) sabzianfardshahram@gmail.com
 • سپهری، روح الله [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • سرخوش منجق تپه، بهنام [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سعادت، مهسا [1] دانش آموخته ی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • سفیدی، سپیده [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • سیفی زیناب، غلامعلی [1] - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • سلطانی، حاتم [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
 • سلطانی، فخرالدین [1] استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
 • سلطانی، فخرالدین [1] هیت علمی دانشگاه ازاد کرج
 • سلطانیان، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان، مسئول مکاتبات
 • سلطانفر، غلامرضا [1] عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • سلیمی، صادق [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • سلیمی، صادق [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • سلیمانزاده، پریسا [1]
 • سمامی، عبدالله [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • سماواتی پیروز، امیر [1] استادیار و معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نویسنده مسئول

ش

ص

 • صاحبدل نیا، منصوره [1] کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی
 • صادقی، محمد [1] استادیار حقوق اقتصادی تطبیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات (پژوهشکده) هرمز، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران. نویسنده مسئول
 • صادقی، محمد [1] استادیار مرکز مطالعات و تحقیقات (پژوهشکده) هرمز، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران (نویسنده مسئول)
 • صادقی، محمدمهدی [1] گروه حقوق،دانشجوی دکترای حقوق بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران
 • صادقیان لمراسکی، محدثه [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • صحبایی، پگاه [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
 • صحت، سپیده [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران
 • صحرائیان، محمد [1] دانشجوی مقطع دکتری، رشته حقوق خصوصی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
 • صدخسروی، معصومه [1] دانشجوی دکتری تخصصی،گروه حقوق بین الملل،واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارات متحده عربی
 • صدیق، میرابراهیم [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • صدیق، میرابراهیم [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • صفایی، سید حسین [1]
 • صفار، محمد جواد [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صفائی، سیدحسین [1] استاد گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،ایران نویسنده مسئول
 • صقری، محمد [1] استادیار دانشکده علوم قضایی
 • صمدی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
 • صمدی اهری، محمدهاشم [1] عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسبمی واود تهران مرکزی
 • صمدی اهری، محمدهاشم [1] مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • صمدی اهری، محمدهاشم [1] مربی تمام وقت و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی
 • صوفی ابادی، محمود [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

ض

 • ضرابی، حمید [1] دانشیار گروه حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران

ط

 • طالب زاده، حمید [1] عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. (نویسنده مسئول)
 • طاهری، مسعود [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق خصوصی ، واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی
 • طبایی، مهشید [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران؛

ظ

 • ظاهری، علیرضا [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • ظاهری، علیرضا [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ظاهری، علیرضا [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، نویسنده اصلی
 • ظهیری، عادل [1] دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

ع

غ

 • غریبی، احمد [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم
 • غفاری، سارا [1]
 • غلامی، مهدی [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ایران، تهران
 • غلامرضایی آزاد، هدیه [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
 • غمامی، سید محمد مهدی [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران /گروه حقوق عمومی،دانشگاه امام صادق،تهران، ایران(نویسنده مسئول).
 • غمامی، مجید [1] دانشیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،تهران،ایران

ف

ق

 • قیاسی، رضا [1] استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی، اورمیه، ایران
 • قیاسی، رضا [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
 • قاسمی، داود [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • قاسمی، داود [1] استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علمی حقوق، دانشگاه غیر دولتی- غیر انتفاعی شمال، آمل، ایران (نویسنده مسئول)
 • قاسمی، شیرین [1] سازمان تامین اجتماعی
 • قاسمی، محسن [1] استادیار دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی
 • قاسمی عهد، وحید [1] استادیار گروه حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • قاسمی عهد، وحید [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • قبادیان، مسلم [1] استادیار دانشگاه فرهنگیان
 • قربانی گتاب، امید [1] دکترای حقوق خصوصی
 • قرشی زاده، میرناصر [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قلی شفیعی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) اصفهان ایران
 • قنبری، محمد [1] عضو هیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر [1] دانشیار مدعو گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • قیوم‏زاده، محمود [1] استاد فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، مرکزی، ایران.
 • قیوم زاده، محمود [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران. (نویسنده مسئول)

ک

 • کیایی، عبدالله [1] استادیار ، گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
 • کاتوزیان، ناصر [1] استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • کارگری، دکتر نوروز [1] استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات
 • کازرونی، سید مصطفی [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • کاشانی، حبیب [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کاظمی، سارا [1] کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم
 • کاظمی، قباد [1] عضو هیأت علمی‌ گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • کیانی، مهرزاد [1] دانشیار دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کیانی، مهرزاد [1] دانشیار مدعو دانشگاه شهید بهشتی
 • کاویان فرد، حمید [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. نویسنده اصلی
 • کدخدایی، یعقوب [1] دانشجوی کارشناسی اشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کرامتی معز، هادی [1] مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
 • کرامتی معز، هادی [1] مدرس گروه حقوق موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر، قم، ایران و پژوهشگر دکتری دانشگاه تهران
 • کرمی، داود [1] استادیار دانشگاه ازاد کرج
 • کریمی، عباس [1]
 • کریمی، عباس [1] استاد حقوق خصوصی، استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران – ایران
 • کریمی، عباس [2] استاد دانشگاه تهران
 • کریمی، عباس [1] استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • کریمی، قوام [1] استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • کریمی، محمدحسین [1] دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران - ایران
 • کلانتری، کیومرث [1] دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران ( نویسنده مسئول).
 • کمالی، علی [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران؛ استادیار گروه حقوق، واحد بوئین زهرا، قزوین، ایران.
 • کمری، کیومرث [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
 • کی نیا، محمد [1] سردفتر اسناد رسمی و مدرس دانشگاه
 • کوشکی، غلام حسن [1] استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • کولیوند، مهدیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد دماوند
 • کونانی، محمدرضا [1] گروه حقوق،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه پیام نور کرج

گ

م

ن

و

ه

ی

 • یاری، میثم [1] دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و قاضی دادگستری.
 • یازرلو، حجت اله [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • یاوری، اسدالله [1] دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • یاوری، اسداله [1] استادیار و عضو هیات علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. نویسنده اصلی.
 • یزدانیان، علیرضا [1]
 • یعقوبی محمودآبادی، یوسف [1] دانشجوی دوره‌ دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
 • یوسفی، افشین [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • یوسفی، غلامعباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. مسئول مکاتبات
 • یوسف زاده، علی [1] استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران
 • یوسف زاده، علی [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران