اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر(نویسنده مسئول)

10.30495/alr.2022.1924591.2046

چکیده

زمینه و هدف: نظارت قضایی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان طور که آیین های رسیدگی قضایی در دادگاه ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأى داوری را فراهم نموده اند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش بینی نموده اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.
یافته و نتایج: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایراد و اشکال نمی باشد، از این رو قانونگذار راه هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آن‌ها از طریق اعاده دادرسی می باشد، البته این مسأله در میان حقوقدانان دارای اختلاف نظر است چرا که برخی اعاده دادرسی را جزء احکام داوری ندانسته و آن را تنها از طریق مرجع و دادگاهی که داوری را مشخص نموده، امکان پذیر می دانند، مسئله دیگر تعیین دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به ابطال ردی داوری می باشد. در این مسئله نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. چرا که نظام های حقوقی ملی نیز ممکن است نسبت به ابطال رای داوری ادعای صلاحیت نمایند. از این رو در این پژوهش به رفع ابهامات و تعارضات در زمینه اعاده دادرسی و دادگاه صالح جهت ابطال رأی داوری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها