مصونیت اموال دولتها در حقوق بین الملل: با نگاهی به توقیف نفت صادراتی ایران توسط آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. as.bahreini@jpcomplex.com

2 گروه حقوق، دانشگاه آیزاد اسلامی

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران مرکز غرب

10.30495/alr.2022.1952492.2292

چکیده

زمینه و هدف: سالهاست که ایران تحت تحریم های یکجانبه آمریکا قرار داشته و هر روز دامنه این اقدامات رو به افزایش است. از توقیف اموال و دارایی های ایران تا تهدید به توقیف نفتکش های ایران نشان از این تنش های رو به افزایش دارد. در این خصوص بررسی اقدامات آمریکا در اعمال تحریم و توقیف نفتکش های ایران از منظر حقوق بین الملل هدف اصلی این پژوهش می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: قاعده مصونیت قضایی دولت در پی تحولات نظام حقوق بین الملل، استثنائاتی را پذیرفته است، از جمله استثنای اعمال تصدی گری و پذیرش دکترین مصونیت محدود. در خصوص اعمال تحریم های یکجانبه نص صریحی در قانون منشور ملل متحد مبنی بر توافق دولتها در اعمال فشار از طریق تحریم در زمینه های مختلف وجود ندارد و لذا این اقدامات آمریکا دارای قانونیت نیست. پیرامون اقدام آمریکا در توقیف نفت صادراتی ایران نیز باید گفت که این اقدام از منظر اصل برابری دولتها، از منظر مقررات بین المللی حقوق دریاها و از منظر اصل مصونیت اموال دولتها از توقیف توسط محاکم داخلی فاقد قانونیت و مشروعیت می باشد.

کلیدواژه‌ها