فرایند اصول آئین دادرسی کیفری جهانی شده از منظر رهیافت‌های بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. dad1500@yahoo.com

2 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. ( نویسنده مسئول ) dr.m.malmir@gmail.com

10.30495/alr.2022.1902718.1882

چکیده

جهانی شدن، فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، سازمان‌ها، نهادها و دولت‌ها در سراسر جهان است. پدیده جهانی شدن خواسته و ناخواسته باعث بروز جرایمی به شکل گسترده‌تر و با پیچیدگی خاص خود در قالب جرائم جهانی بعضاً موجب به خطر انداختن موجودیت سیاسی، اقتصادی و استقلال دول حاکم و انسجام ملت‌ها گردیده است، به گونه‌ای که ناچارا برای مقابله با این نوع جرائم، جامعه جهانی در صدد تعریف آن و راهکارهای مقابله و اتخاذ سیاست و راهبردهای مشترک از منظر شکلی و توسعه صلاحیت خویش در راستای حل معضل بر آمده است، در نتیجه معاهدات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مورد توافق در این حوزه تلقی می‌شود وکشورهای عضو معاهده از قواعد مورد توافق الزاماً پیروی کرده و سایر کشورها نیز در راستای هماهنگ سازی قوانین داخلی خود و جرم انگاری برای مقابله با این جرائم هستند. جرائم جهانی سازمان یافته که آثار گسترده بر تمام جهان داشته، در قالب مقررات دیوان بین‌المللی کیفری نیز با شرایط مرتبط قابل رسیدگی هستند.

کلیدواژه‌ها