عوامل موثر برجرم یابی تصادفات ساختگی با تاکید بر صحنه زنی(خسارت بدنی) (مطالعه موردی- استان مقدس قم)

نویسنده

دانشجوی دکتری جرم‌یابی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. ahmadkarami4007@gmail.com

10.30495/alr.2020.690313

چکیده

زمینه و هدف: امروزه یکی از شیوه و شگردهای کلاهبرداری و تقلب تدارک تصادف ساختگی و اقدام به صحنه‌زنی، که یک پدیده ناهنجار اجتماعی است می‌باشد، این مسئله تهدیدی جدی برای کشوری که رسالت ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی را به عنوان یکی از اهداف مهم در استراتژی حرفه‌ای خود گنجانده است تلقی می‌گردد. بی‌شک دقت‌نظر کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری به عنوان جرم‌یابان این حوزه و پزشکان سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع مهم کارشناسی در انجام معاینات و ارائه نظرات کارشناسی اعم از تفکیک صدمات و تطبیق آن با زمان ایجاد حادثه و بروز صدمات، عامل حدوث، سیر بهبودی و مضافا" تطبیق صدمات با قانون دیات در رسیدگی دقیق به پرونده‌های قضایی بسیار مثمرثمر می‌باشد. در نهایت همکاری و پیگیری‌های همه جانبه و برخورد مناسب مقام قضایی قطعاً تأثیر بازدارنده‌ای بر نحوه انجام، سیر فزآینده و کاهش وقوع اینگونه حوادث و جرائم را در پی خواهد داشت. لذا این تحقیق با هدف شناخت عوامل موثر در جرم‌یابی تصادفات ساختگی با تاکید بر صحنه‌زنی انجام پذیرفته است.
روش: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی، روش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ­ جمع­آوری داده­ها، کمی به شیوه پیمایش است و داده­های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه که به جهت محدود بودن جامعه آماری به صورت تمام شمار بین 52 نفر از کارآگاهان خبره مبارزه با کلاهبرداری، بازپرسان و دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب، پزشکان پزشکی قانونی، سندیکای بیمه، کارشناسان و متخصصین صنعت بیمه، گردآوری و با توجه به تجزیه و تحلیل آماری انجام شده مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده از طریق نرم افزار spss مشخص گردید.
یافته ­ها: یافته­ ها نشان­ می­دهد: بین­ دو متغیر عوامل درون­ سازمانی شامل؛ اقدامات­اطلاعاتی، عملیاتی و عوامل برون­ سازمانی شامل؛ نقش دستگاه قضا، نقش پزشکی قانونی و نقش صنعت بیمه با جرم‌یابی تصادفات ساختگی رابطه وجود دارد و با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام رتبه تاثیر هر کدام از مولفه‌های درون و برون سازمانی مشخص گردید.
 نتیجه­ گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که جهت افزایش کشف جرم مذکور براساس یافته­های تحقیق، پلیس در یک رویکرد جامع‌نگر از همه مولفه‌ها و ظرفیت‌های عوامل موثر درون و برون سازمانی در جرم‌یابی تصادفات ساختگی باید بیشترین بهره را ببرد.

کلیدواژه‌ها