آینده پژوهی چالش های حقوقی سرزمینی قومیت گرایی در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. و گروه علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. نویسنده مسئول.

3 استادیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. و گروه علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

10.30495/alr.2022.1951023.2270

چکیده

    فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی سرزمینی در قومیت‌های مختلف به خصوص در مناطق جنوبی و به ویژه مناطق عرب نشین استان خوزستان، ایجاب می‌کند که به مسائل و تحولات این منطقه بیشتر توجه شود و تاثیرات آن‌ها بر امنیت ملی سنجیده شود. بر این اساس، برای پیش‌بینی وضعیت امنیتی کشور در سال‌های آتی توجه به وضعیت قومی، فرصت‌ها و فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی سرزمینی قومی کاملا ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی- پیمایشی و با توجه به آینده پژوهانه بودن پژوهش، اکتشافی نیز می‌باشد. در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرهای کلیدی و تشکیل گویه‌های پرسشنامه از روش پایش محیطی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش با توجه به رویکرد آینده پژوهی به شکل پنل خبرگان است. شناسایی متغیرهای کلیدی این تحقیق به روش ماتریس متقاطع و با استفاده از نرم‌افزار میک مک صورت گرفت. برای شناسایی سناریوهای محتمل از نرم‌افزار سناریو ویزارد استفاده گردید. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان داد هفت متغیر: ذخایر عظیم نفت و گاز، توسعه نیافتگی، حمایت‌های عربستان و امارات از مخالفین، جنگ هشت ساله تحمیلی، فعالیت جریان وهابی، وجود ریزگردها و رقابت‌های منطقه‌ای به عنوان متغیرهای کلیدی مستخرجه از نرم‌افزار میک مک، عوامل فصت زا و فرصت‌ها و چالش‌های زای آینده حقوقی سرزمینی قوم‌گرایی عربی در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان می‌دهد، 6 سناریوی فرصت‌ها و چالش‌هایی با سازگاری و امتیاز بالا، پیش روی آینده جمهوری اسلامی ایران است که از میان آن‌ها 1 سناریو بسیار قوی و محتمل و 5 سناریو ضعیف به دست آمدند. سناریوی بسیار قوی به دست آمده، سناریوی ادامه روند موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها