بررسی مقررات کیفری حاکم بر جرائم اطفال و نوجوانان در نظام حقوق کیفری ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جزاوجرم شناسی و مدرس دانشگاه

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان. نویسنده مسئول.

3 مربی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران.رایانامه: dr.mohamadrezazadeh@gmail.com

10.30495/alr.2022.1953196.2302

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: یکی از حوزه‌های پر اهمیت در عدالت کیفری کشورها، سیاست‌گذاری جنایی از حیث تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای واکنش‌های کیفری نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان فارغ ازهرگونه جانبداری سنی یا جنسیتی است. این مشکل وعدم رعایت جانبداری و تفکیک جنسیتی و سنی، به ویژه درکشورهای اسلامی بیشتر به چشم می‌خورد. ازآنجاکه دو کشور ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی دارای نظام‌های حقوقی شریعت مدار هستند و از طرفی تلاش دارند خود را با معیارهای عرفی متناسب بازمان ونیز اسناد و مقررات بین‌المللی هماهنگ سازند، ناکارآمدی برخی قوانین کیفری به‌وضوح باعث نارسایی عدالت کیفری در این دو کشور شده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تبیین نقاط اشتراک و افتراق نظام‌های حقوقی شریعت مدار مصر، مبتنی بر نظر فقهای متأخر حنفی ‌از مذاهب ‌اهل ‌سنت و نظام حقوقی شریعت مدار ایران، مبتنی بر نظریه‌های فقه شیعه می‌باشد.
روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نظام عدالت قضایی مصردرگرایشات عرفی و پیروی از مقررات بین‌المللی و هماهنگی با آن‌ها و نیز اتخاذ رهیافت‌های علمی و جرم شناختی و دوری نسبی از آموزه‌های مذهبی به نسبت‌ حقوق ایران در پذیرش‌ و کاربربست مفهوم ماهوی- شکلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به موفقیت‌های بیشتری نائل گردیده است.

کلیدواژه‌ها