مفهوم و ماهیت نسل زایی: با نگاهی به ابعاد حقوقی نسل زدایی مسلمانان روهینگیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. رایانامه: mgoharnia54@gmail.com

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: rahiminejad@tabrizu.ac.ir

3 استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. رایانامه: drfaani58@gmail.com

10.30495/alr.2022.1946549.2234

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه نسل زدایی در گذشته جرم مستقلی نبود و ذیل جنایات علیه بشریت قرار داشت اما شدت و شنیع بودن اقدامات و همچنین سوء نیت خاص که از ویژگیهای منحصر به فرد این جرم است، به سرعت در اسناد بین المللی آن را به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار داد. این جرم علیه گروه های مختلف در طول تاریخ صورت گرفته که می توان مورد اخیر آن را بر علیه مسلمان روهینگیا عنوان نمود.از این رو ضمن بررسی مفهوم و ماهیت این جرم به مطالعه این امر می پردازیم که نسل زدایی مسلمانان روهینگا از چه ابعاد حقوقی برخوردار است؟

یافته ها و نتایج: نسل زدایی اگر چه در اسناد بین المللی از جمله معاهده نسل زدایی و اساسنامه رم، منع و جرم انگاری شده است اما از جمله جنایاتی است که اکنون جزو حقوق بین الملل عرفی و به تعبیری جهانی است که تمامی دول غیر عضو در اسناد مذکور را نیز متعهد می سازد. تاکنون جنایات متعددی علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است که دولت این کشور نیز نقش مهمی در ارتکاب و تشدید این جنایات داشته است و در انطباق با مصادیق نسل زدایی مقرر در اسناد بین المللی مانند قتل، صدمات شدید روحی و جسمی، قرار دادن عمدی در وضعیت نامناسب زندگی و اقدامات به منظور جلوگیری از توالد، ارتکاب نسل زدایی در میانمار محرز می گردد.

کلیدواژه‌ها