نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. نویسنده مسئول. abuata@yahoo.com

3 استادیار گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.30495/alr.2022.1946912.2237

چکیده

زمینه و هدف: معضل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست. در این راستا وکلا به عنوان بخشی از دستگاه و سیستم قضایی می توانند روند دادخواهی یک پرونده را تسریع بخشند و یا به صلاحدید خود آن را تطویل دهند. لذا این سوال مطرح است که وکلاء چه نقشی در اطاله دادرسی خواهند داشت؟
روش‌شناسی: باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: روند اطاله دادرسی در دو جهت مثبت و منفی ایجاد می‌گردد. یک سیستم دادرسی مطلوب آن است که در کوتاه‌ترین زمان به جریان یک دعوا با رعایت تمامی اصول و قواعد آیین دادرسی، رسیدگی شده و رأی نهایی صادر و بدون فوت وقت اجرا گردد. به عبارت دیگر، تسریع در دادرسی، یکی از شاخص‌های ارزیابی عدالت است. باید توجه داشت منظور از تسریع در دادرسی، شتاب و عجله بی‌مورد و غیر منطقی نیست، که این خود، عواقب جبران‌ناپذیری برای طرفین و اجتماع به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها