دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم سایبری نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانه: sajadfatahizafarghandi@gmail.com

2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانه: Dresmaeli@yahoo.com

3 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. رایانه:hajitabar@yahoo.com

10.30495/alr.2022.1936779.2128

چکیده

در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی دادرسی عادلانه در جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه ی پژوهش حاضر نشان می دهد که قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/ ۷ / 1393، دارای جنبه ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد. اگر دچار تغییرات کلی و جدی شود و با تدوین آیین نامه های اجرایی حضور در آن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم ، موثر باشد. قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوه تعقیب متهم، نوعا گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مضیق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، منه، بزه دیده، شاهد ، مطلع ، وکیل و مانند آن ها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. در قانون مذکور، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و و کالت از متهم، اصل را بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

کلیدواژه‌ها