نقش اتحادیه بین‌المللی مخابرات در برقراری امنیت سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. رایانامه:e.katanchi20@gmail.com

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه: b.pourghahramani@yahoo.com

10.30495/alr.2022.1937260.2133

چکیده

زمینه و هدف: اتحادیه بین‌المللیِ مخابرات از طریق اعتمادسازی و امنیت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه و پیاده‌سازی استانداردها در امنیت سایبری در سطح بین‌المللی و با کمک به کشورهای عضو برای تقویت ظرفیت امنیت سایبری برای به اشتراک‌گذاری مؤثر اطلاعات، یافتن راه‌حل‌ها، پاسخ به تهدیدهای سایبری، توسعه و اجرای استراتژی‌ها و قابلیت‌های ملی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق کنفرانس و قطعنامه اقدام نموده است.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد.
یافته ­ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌‌دهد؛‌ اتحادیه بین‌المللی مخابرات، به ویژه در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی آن در خصوص ایجاد امنیت سایبری تصمیمات ارزشمندی از جمله ایجاد برنامه راهبردی پنج‌گانه توسعه مدل‌های قانون‌گذاری گرفته است که تا به امروز به عنوان برنامة کاری با ویژگی‌های منحصربه‌فرد، بالأخص ارائه‌دهنده ابزار توسعه مبارزه با جرایم سایبری شمرده می‌‌شود و قطعنامه‌های صادره به ویژه قطعنامه حفاظت از کودکان آنلاین و تأکید بر ایجاد فضای امن آنلاین نیز بر اهمیت نقش سازمان مذکور در این حوزه افزوده است.  نتیجة حاصل از پژوهش نشان می‌‌دهد که اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای ایجاد امنیت سایبری بایستی با تغییر رویکرد حقوقی خود از طریق تدوین یک کنوانسیون مستقل در ایجاد امنیت سایبری که از قدرت الزام‌آوری کافی نیز برخوردار باشد، به کشورها این امکان را بدهد تا با یاری جستن از ظرفیت‌های کنوانسیون، قوانین خود را یکسان نموده و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های اطلاعاتی خود را کاهش دهند؛ بنابراین این پژوهش با هدف تبیین تصمیمات و اقدامات اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عنوان سازمان بین‌المللی فعال در زمینه ایجاد امنیت سایبری، نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


 • - تقی‌زاد، مهرداد. (1395). سازمان‌های بین‌المللی و قاعده‌مندسازی فضای سایبری. چاپ اول. انتشارات خرسندی.

  - تقی‌زاد، مهرداد؛ زمردی، کیوان؛ حاجیان، مهدی. (1396). نقش اتحادیه اروپا در قاعده‌مند‌سازی جرایم سایبری. مطالعات بین‌المللی پلیس، 7 (29)، 143- 104.

   http://interpol.jrl.police.ir/article_12920.html

  - جباری، منصور؛ تاج‌آبادی، حسین. (1391). تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین‌الملل فضا. پژوهش حقوق عمومی، 14(38)، 119- 101.

   http://qjpl.atu.ac.ir/article_2339.html

  - جباری، منصور؛ حاتمی، فاطمه. (1393). نقش اتحادیه بین‌المللی مخابرات در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل فضای ماورای جو. پژوهش‌ حقوق عمومی، 15(42)، 172- 141.

   http://qjpl.atu.ac.ir/article_257.html

  - راهنمای اصطلاحات و واژه رادیویی (1389). سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (بر اساس مفاهیم و تعاریف بین‌المللی ITU). بینش نو.

  - رضی‌پور، فریبا؛ گلرو، علی اکبر. (1388). سازمان‌های بین‌المللی فضایی (گزارش دوم پروژه بررسی و تحلیل اسناد بین‌المللی حقوق فضایی، عملکرد سازمان‌های بین‌المللی فضایی و ارائه راهکارهای مناسب برای جمهوری اسلامی ایران). پژوهشگاه هوا- فضا. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  - علی‌آبادی، گیتا. (بی‌تا). اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی. رسانه، 14(4)، 145- 140.

   http://ensani.ir/fa/article/299068

  - محسنی، فرید؛ صوفی‌زمرد، محسن. (1396). پلیس و چالش‌های اجرایی تأمین امنیت سایبری. پژوهش‌های دانش انتظامی، 20(4)، 188- 163.

   http://ensani.ir/file/download/article/1537073714-9967-101.pdf

  - نامخواه، ناصر. (1390). امنیت دنیای سایبری کاربران عمومی. چاپ اول. بی‌نا.

  - Brunot, R. (2018). United Nations Security Council Background Guide, p.p 1-11. http://www.ccwa.org/wp-content/uploads/2018/09/UNSC-Final.pdf

  - Gabrial, P. (2019). Cyber security - a Romanian Perspective in the European Context, International Journal of Information Security and Cybercrime, 8(1), 1-4.

  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=833988

  - Gasser, M. (1988). Bulding a Secure Computer System, Division of Canada Publishing Corporation.

  https://www.sri.ro/assets/files/cyberint/CybersecurityRO2019.pdf

  - Gercke, M. (2012). Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Responses, ITU.

  - Marion, N. (2010). The Council of Europ`s Cyber Crime Treaty: An exercise in Symbolic Ligislation, International Journal of Cyber Criminology, 4(1), 699- 712.

  https://books.google.com/books?id=FHSFDwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Marion,+Nancy,+(2010)

  - (FARC-63) Extraordinary Administrative Radio Conference to Allocate Frequency Bnds for Space Radiocommunication Purposes –Space Radiocommunication Conference (Geneva, 1963). Retrieved  2016, Feb,06. From:

  http://www.itu.int/en/history/Pages/ListOFITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx.Las- t

  - Additional Plenipotentiary Conference, (Geneva, 1992). Retrieved  2020, Jan.22. From:

  http://www.itu.int/en/history/Peges/ ListOFITUConferencesAssembliesAndEvents,aspx.

  - CCIR – Ixth Plenary Assembly (Los Angeles, 1959). Retrieved  2019, Des.11. From: http:// www.itu.int/en /history/ Pages/ Listof ITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx.

  - Geneva Action plan – Action Line C5 http://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISActionLines/C5.Cybersecurity.aspx

  - GUIDE TO DEVELOPING A NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY, STRATEGIC ENGAGMENT IN CYBERSECURTIY. From:

   https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018-PDF-E.pdf

  • http://www.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html
  • http://www.itu.int/en/history/pages/ITUsHistory.asp.Last Visited at: 24 Dec 2019.
  • http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/About.aspx.
  • http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx.
  • http://www.itu.int/inunews/manager/display.asp?lang=en&year=2009&issue=02&ipage
  • https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Documents/gca-chairman-report.pdf, p.p. 1-21, Last Visited at: 15 Jul 2020
  • ITU Global Strategic Report itu.int/osg/cybersecurity/gca/global-strategic-repot/index.html
  • Report by the Secretary-General, ITU COUNCIL CONTRIBUTION TO THE 2016 UNITED NATIONS HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Document C16/INF/13, //sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10422International%20Telecommunication%20Union%20Council%20.pdf
  • The Administrative Radio Conference (Radio Conference), (Geneva, 1959). Retrieved 2020, Feb,06. From:

   http://www.itu.int/ en/history/Pages/ListOFITUConferences Assemblies andEvents.aspx:1.

  • The Plenipotentiary Conference, (Malaga Torremolinos, 1973). Retrieved 2020, Feb,06. From:

   http://www.itu.int/en/history/ Pages/listOFITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx.

  • The Plenipotentiary Conference, (Nairobi, 1982). Retrieved  2020, Feb,06. From: http://www.itu.int/en/history/Pagest/ListOFITU ConferencesAssembliesAndEvents.aspx.
  • The Plenipotentiary Conference, (Nice, 1989). Retrieved 2020, Feb,06. From: http://witu.int/en/history/Pages/ListOFITU.ConferencesAssembliesAndEvents-
  • World Administrative Radio Conference on the Use of the Geostationary – Satellite Orbit and the Planning of the Space Service UTILIZNG IT (1 ST SESSION) (Geneva, 1985). Retrieved 2020, Feb,06. From:

   http://www.itu. Inten/history/pages/ListOFITUConferencesAssembliesAndEvents,aspx. Last

  • World Administrative Radio Conference on the Use of the Geostationary – Satellite Orbit and the Planning of the Space Service UTILIZNG IT (1 ST SESSION) (Geneva, 1988). Retrieved 2020, Feb,06. From:

  http://www.itu.Into/en/history/pages/ListOFITUConferencesAssembliesAndEvents,aspx.

   

  Resolution

  • https://www.itu.int/.../cybersecurity/.../Resolutions/pp-14_Res.%20179.pdf
  • https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/.../T-RES-T.52-2016-PDF-E.pdf
  • https://www.itu.int/en/action/internet/.../Resolution_174_pp14.pdf
  • https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/.../45revDubai.pdf
  • https://www.itu.int/en/ITU-T/.../resolutions/Resolution%2058.pdf
  • https://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/.../RESOLUTION_181.
  • ITU Resolution 130 (Rev.Guadalajara, 2010). pdf
  • itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/legislation.aspx, see at 30/1/2020
  • itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html (10.9.1394)