ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه:pariya.karamzadeh@gmail.com

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. رایانامه:r.nikkhah@urmia.ac.ir

10.30495/alr.2021.1947387.2243

چکیده

زمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به‌صورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان ‌شده است و اگر شرکتی به‌صورت غیرقانونی ادغام شود، قطعاً دارای ضمانت اجرای حقوقی دارد که یکی از مهم‌ترین ضمانت اجرای آن، ابطال ادغام می‌باشد. بر این اساس نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ضمانت اجرای ممنوعه شرکت‌های تجاری چه می‌باشد؟
روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار استفاده در این اثر نسخه‌برداری است.
یافته‌ها و نتایج: ادغام شرکت‌های تجاری به معنای «ترکیب تجاری» می‌باشد؛ و به این معنا است که کنترل یک یا چند شرکت تحت سیطره یک شرکت تجاری درمی‌آید. ادغام دو یا چند شرکت تجاری زمانی حاصل می‌شود که شرکتی، شرکت دیگر را محو نموده و در خود حل کند. در راستای جلوگیری از ادغام‌های ممنوعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان ضمانت اجراهایی اعم از مدنی و کیفری با وجود کاستی‌ها و نواقصی پیش‌بینی ‌شده است. ضمانت اجراهایی که شدیدترین آنها ابطال، فسخ و تجزیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


- اردبیلی، محمدعلی. (1393). حقوق جزای عمومی. جلد سوم. نشر میزان.
- اسکینی، ربیعا. (1385). شرکت‌های تجاری. جلد اول. چاپ دهم. سمت.
- بادینی، حسن. (1391). بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری. فصلنامه حقوق، 42(4)، 78-59.
- جعفری، ابراهیم. (1394). بررسی مبانی ادغام شرکت‌های تجاری با توجه به قانون تجارت. اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی.
- خزایی، حسین. (1385). حقوق تجارت. جلد اول. چاپ اول. نشر قانون.
- رشوند بوکانی، مهدی. (1390). حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا. چاپ اول. دانشگاه امام صادق (ع).
- رشوند بوکلانی، مهدی؛ رجالی، محسن؛ بدیع صنایع اصفهانی، امین. (1392). ماهیت انتقال دیون در ادغام شرکت‌های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام‌دار. مجله حقوق دادگستری، 77(84)، 102-70.
http://www.jlj.ir/article_10813.html
- رضوی، سید علی و همکاران. (1398). ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»، آموزه‌های فقه مدنی، 11(19)، 32-3.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_21.html
- ستوده تهرانی، حسن. (1380). حقوق تجارت. جلد دوم. چاپ چهارم. دادگستر.
-صادقی، طوبی. (1386). اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی. مجله تخصصی الهیات و حقوق، 7(23)، 186-169.
http://ensani.ir/fa/article/189147
- صفی‌نیا، سید نورالدین. (1381). درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران. چاپ دوم. دانشگاه تهران.
- صقری، محمد. (1390). حقوق بازرگانی: شرکت‌ها. سهامی انتشار.
- طالب احمدی، حبیب. (1384). معاملات قابل‌ابطال در حقوق ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 0(13).
- عیسائی تفرشی، محمد. (1391). تعریف ادغام قانونی (واقعی) شرکت‌های سهامی و انواع آن ازلحاظ حقوقی (مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران). مجله‌ی پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، 16(3)، 145-123.
https://clr.modares.ac.ir/article-20-8510-fa.html
- کاتوزیان، ناصر. (1383). اموال و مالکیت. چاپ هشتم. نشر میزان.
- کاتوزیان، ناصر (1390). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ بیست و هشتم. میزان.
- گلستانی نجف‌آبادی، افروز. (1387). جرم انگاری و فعالیت‌های ضد رقابتی در پرتو حقوق ایران و سیاست‌های سازمان تجارت جهانی.[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران].
- مقدم، عیسی. (1399). تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر و ضمانت اجرای آن. مطالعات حقوق خصوصی، 50(4)، 818-803.
https://jlq.ut.ac.ir/article_79680.html
- Dine, J. (1994). Company law, 2th en,Laondon, Macmillan Press Ltd.
- Gillen, M. (1994).Corporations and Partnerdhips, Canada, Netherlands,Kluwer law and Taxation Publishers.
- Griffin,S. (1994).Company law, Fundamental Prainciples, 1th ed, Londaon, Pitman Publishing.