تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 2- دانشیار جامعه شناسی سیاسی ، واحد تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)

3 3- استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

زمینه هدف: تاب آوری اجتماعی را می‌توان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحران‌های اجتماعی نامید و جامعه ایرانی در چند دهه اخیر به دلیل تجربه تحریم‌های شدید بحران‌های زیادی را تجربه نموده است و بر این اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است.
روش: روش این پژوهش تحلیلی و توصیفی و از نوع کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان کلانشهر تهران هستند که از میان آنها 384 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده‌اند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده و تجزیه تحلیل داده‌ها نیز به کمک نرم‌افزار Spss انجام شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از تحلیل کمی داده‌ها نشان از وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد و ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی شامل؛ مسایل حقوق بشری، حقوق تجاری و حقوق بین‌الملل هستند که تاب‌آوری اجتماعی توانسته‌ است به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حقوق تجاری با ضریب (61/0)، مسایل حقوق بشری با ضریب (53/0/0) و حقوق بین‌الملل با ضریب (39/0) داشته باشند. به عبارت دیگر تاب‌آوری اجتماعی می‌تواند اثر مستقیم و معناداری بر ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها