نقش ورزش در تحقق اهداف اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: habib.kashani@gmail.com

2 دانشیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: ahmad.sham@yahoo.com

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: zahedi.abdolvahid@gmail.com

10.30495/alr.2021.687349

چکیده

اعلامیه هزاره ملل متحد، یکی از اسناد بین المللی مهم و ارزشمند در تاریخ سازمان ملل متحد محسوب می شود که اگرچه نتوانست به اهداف خود برسد، اما توانست نقش مهمی را در چارچوب بندی اهداف آتی سازمان ملل برای تحقق صلح انجام دهد. در جهان امروز تهدیداتی مانند فقر و محرومیت، بی عدالتی، تبعیض های قومی و نژادی، نقض حقوق افراد، تهدیدهای زیست محیطی، تغییرات اقلیمی، شکل گیری گروههای تروریستی، اقدامات غیرانسانی و خلاف حقوق بین الملل، تهدیدهای پیش رویی هستند که ورزش می تواند با تاسی از اهداف اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد، نقش اثربخش و ارزشمندی را در کنترل آنها انجام دهد. امروزه ورزش به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه بین الملل برای تحقق اهداف سازمان ملل متحد به کار گرفته می شود و می تواند با ایجاد برنامه های مختلف در چارچوب اهداف سازمان ملل به تحقق و ترویج اهداف اعلامیه هزاره ملل متحد کمک کند.

کلیدواژه‌ها