رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعه منابع حقوق بین الملل در پرتو ماده 38 اساسنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: Behzadamirian1@gmailcom

2 گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول). رایانامه: Sadegsalimi@yahoocom

3 گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران. رایانامه: Sdmohebi@gmailcom

4 گروه حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: Mo_abdollahi@sbuacir

10.30495/alr.2021.1895670.1803

چکیده

زمینه و هدف: رسالت دیوان حل‌ و فصل اختلافات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاش‌های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین‌الملل داشته است. عده‌ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل باشد، اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلأ‌های حقوق بین‌الملل منابع دیگری را معرفی می‌کنند که عمر آنها خوش‌بینانه بیش از چند دهه نیست، ازجمله آنها حقوق نرم است.
روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی است.
یافته‌ها و نتایج: به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارائه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است؛ اما دیوان بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رأیی از دیوان مستقیماً، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگی‌های خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


- خزائل، بهارک. (1391). نقش حقوق نرم و کنوانسیون‌های چارچوبی در توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست.[پایان‌نامه کارشناسی ارشد].
- شاکریان، شاهرخ. (1392). شناخت حقوق نرم در نظام حقوق بین‌الملل.  میزان.
- شهاب، محمدامین. (1390). مبانی حقوق بین‌الملل . مجد.
- طیبی، سبحان. (1395). دیپلماسی پایدار. راهبرد اجتماعی و فرهنگی، 5(21)، 89- 69.
- عبداللهی، محسن. (1395). سخنرانی تحت عنوان حقوق نرم و نرمی در حقوق بین‌الملل. همایش هنجارسازی در حقوق بین‌الملل معاصر.
- کاظمی، علی‌اصغر. (1379). متدولوژی حقوق بین‌الملل. قومس.
- هنجنی، سید علی. (1372). تحولات پیدایش عرف بین‌المللی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 11(12)، 245- 223.
- وهن فلدرن، آیکناس هایدن. (1385). حقوق بین‌الملل اقتصادی.ترجمه قاسم زمانی. چاپ چهارم. شهر دانش.
-Bogdandy, A.v. (2014). In Whose Name. Oxford: Oxford Publication.
-Chimni, B. S. (2006).. Asian Yearbook of International Law. Leiden: Brill Publication.
- Daspremont, J. (2008). Softness in International Law a Self- Serving Quest for New Legal Materials. European Journal of International law. 19(5), 1075- 1093.
- Dolzer, R. (1984). Encyclopedia of Public International Law. Frankfurt: Max Planck Publication.
-Fitzmaurice, M.(2010). Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treatise. Leiden: Brill Publication.
-Frandcioni, F.(1996). International Soft Law. Washington: Carnegie Publication.
-General Assembly resolution. (1994).
-ICJ Reports. (1967). Case North Sea Continental Shelf. (Federal Republic of Germany v. Netherlands). para.74.
-ICJ Reports. (2002). Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipandan. (Indonesia v. Malaysia). p. 24.
-ICJ Reports. (1997). Case Concerning the Gabcikovo Nagaymaros Project. (Hungary v. Slovakia). p. 35.
-ICJ Reports. (1992). Case Certain Phosphate Lands in Nauru, (Nauru v. Astralia). p. 240.
-ICJ Reports (2004). Legal Consequences of the Construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory. (Advisory Opinion). p. 35.
-ICJ Reports. (2012). Case Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). p. 9.
-ICJ Reports (1996). Dissenting Opinion of Judge Weeramantry. p. 149.
-ICJ Reports. (1997). Separate opinion of vice- president Weeramantry. p. 86.
-ILC Report on formation and Evidence of Customary International Law. (2013). Para. 69.
- J. Alter, K.(2013). The New Terrain of International Law. New Jersey: Princeton University Publication.
- Kazazi, M. (1996). Burden of Proof and Related Issues. Oxford: Nijhoff Publication.
- K. Bjorklund, A. (2012). International Investment Law and Soft Law. Cheltenham: Elgar Publication.
- M. Bailliet, C. (2012). Non- State actors Soft Law and Protective Regimes. Cambridge: Cambridge Publication.
-Mosk, M. R. (2003). The Role of Facts in International Dispute Resolution. Leiden: Brill Publication.
- Pannizon, M. (2006). Good Faith in the Jurisprudence of the WTO. Oxford: Hart Publication.
-Pauwelyn, J. (2003). Conflict of Norms in Public International Law. Cambridge: Cambridge Publication.
-Samuels, K. (2007). Political Violence and the International Community. Leiden: Brill Publication.
-Tams Christian. J. (2013), The Development of International Law by the International court of Justice. Oxford: Oxford Publication.
-Tasdelen, A. (2016). The Return of Cultural Artefacts. Copenhagen: Springer Publication.