وضعیت آنارشیک حقوقی، جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی ازتئوری تا عمل در مواجهه سیاست و حقوق بین‌الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. رایانامه: mousavifard136394@gmail.com

10.30495/alr.2021.1945970.2225

چکیده

زمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عین‌حال تنوع مصادیق جرائم سازمان‌یافته یکی از معضلات بشر کنونی‌ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند که این گروه‌ها در بدنه دولت‌ها به‌عنوان دست‌کم یکی از اصلی‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل با حالتی موریانه‌وار نفوذ کرده‌اند، همین امر باعث شده است، برخی دولت‌ها یا واقعاً نمی‌توانند و به یا ادبیات دیگری اراده‌ای که با چنین مجرمین خطرناکی در تمامی ابعادش برخورد کنند را ندارند، این عدم مبارزه فراگیر با این پدیده شوم در درازمدت یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود. سؤالی که در این مقاله پی آن هستیم این است که آیا در تقابل حقوق بین‌الملل کیفری و سیاست در جرائم سازمان‌یافته از منظر حقوقی ضمانت‌های اجرائی واقعی وجود دارد؟
روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
یافته ­ها و نتایج: حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان حفاظی که باید نظم عمومی بین‌المللی را حفاظت کند در تقابل جنگ قدیمی سیاست و حقوق به نحوی از انحاء مختلف، در یک حالت انفعالی قرار دارد و علی‌رغم وجود قوانین متعدد بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف در این خصوص با یک وضعیت آنارشیک حقوقی در سطح نظام بین‌الملل در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی قرار داریم.

کلیدواژه‌ها


- آقابابایی، حسین. (۱۳۹۰). امنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرائم امنیتی. ضمیمه‌ی مجله تحقیقات حقوقی. (56)، 112 – 75.
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1181625/
- برجی آلیانی، مرتضی. (۱۳۹۴). نظم و تغییر در آنارشیسم. نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز، 1(1)، 90 – 58.
- جانی پور، مجتبی؛ لادمخی، معصومه. (۱۳۹۳). مفهوم موسع از اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین‌المل. پژوهش‌های حقوق کیفری، 2(6)، 164 – 127.
http://ensani.ir/fa/article/345067
- شمس اژیه، علیرضا. (۱۳۷۹). جرم سازمان‌یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران].
- شمس ناتری، محمدابراهیم. (۱۳۸۳). جرائم سازمان‌یافته. فقه و حقوق، 1(1)، 130- 109.
- موسوی فرد، سیدمحمّدرضا. (۱۳۹۸). گفتمان‌های حقوق کیفری بین‌المللی معاصر. چاپ اول. انتشارات بنیاد حقوقی مجد.
- موسی‌زاده، رضا. (۱۳۷۶). کلیات حقوق بین‌الملل عمومی. چاپ اول. وزارت امور خارجه.
- میرمحمدصادقی، حسین؛ قدیری بهرام آبادی، رشید. (۱۳۹۴). نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرائم تروریستی. پژوهش‌های حقوق کیفری، 4(13)، 41 – 9.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=351953
- نجفی ابرندآبادی؛  حبیب زاده، محمدجعفر، شمس ناتری، محمدابراهیم. (۱۳۷۹). جرم سازمان‌یافته در جرم‌شناسی و حقوق جزا. مدرس علوم انسانی، 4(17)، 74 – 53.
-گنجی، منوچهر (۱۳۴۸)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، نشر و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.
- Anarcho. (2021). On Saving Marxism From Itself (A Response to Mustapha Mond) For full access to the text of the article:
- Oscar Schachter. (1991). International Law in Theory and Practice. Martinus Nijhoff Publishers, 10 - 13.
- Lucas, F. O. (2007). Criminal organizations and Judiciary Power. Estudos Avançados21, 107-117.‏
https://www.scielo.br/j/ea/a/g74f4wYNFN73T7ZbWnfdkfb/?format=pdf&lang=en
- Gambetta, D. (1996). The Sicilian Mafia: the business of private protection. HarvardUniversityPress.
- Gies, G. (1966). Violence and Organized Crime. SAGE journal, (364),86 – 95.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271626636400109?journalCode=anna
- Jayangakula, K. (2010). Is the Doctrine of Joint Criminal Enterprise a Legitimate Mode of Individual Criminal Liability?− A Study of the Khmer Rouge Trials. Available at SSRN 2247882.‏
- Gerber, L., & Macionis, L. M. (2010). Sociology. 7th Canadian Edition.‏
Cassese, A. (2007). The proper limits of individual responsibility under the doctrine of joint criminal enterprise. Journal of International Criminal Justice5(1), 109-133.‏
- chene,m. (2008). Organised crime and corruption. the report U4 Helpdesk Transparency International.
 https://www.u4.no/publications/organised-crime-and-corruption.pdf
- Van der Wilt, H. (2007). Joint criminal enterprise: Possibilities and limitations. Journal of International Criminal Justice5(1), 91-108.‏
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/5/1/91/879612
- Ambos, K. (2007). Joint criminal enterprise and command responsibility. Journal of international criminal justice5(1), 159-183.‏
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/5/1/159/879620
-Random House Unabridged Dictionary. Random House.( 2019). A criminal gang, especially one involved in drug trafficking, extortion, etc. 5 (1)