ابعاد و مولفه های جرم یابی جرایم سازمان یافته فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جرم یابی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

10.30495/alr.2021.1947067.2235

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش ابعاد و مولفه های ساختاری جرم یابی جرایم سازمان یافته مواد مخدر در زمانی صورت می گیرد که جرایم مواد مخدر وارد عرصه نوینی از جرایم سازمان یافته شده و مسائل زیادی را در عرصه های داخلی، ملی و فرا ملی بوجود آورده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی؛ ازنظر نوع داده­هاآمیخته ای از دو روش کیفی و کمی با تاسی بر روش های پیشرفته کمی و تحلیل های آماری چند متغیره است. ابزار گردآوری داده­ها مصاحبه و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: مهمترین نتایج این تحقیق شامل؛ تقویت ساختار پلیس، افزایش بودجه عملیاتی، اشراف اطلاعاتی، هوشمند سازی و سنجش از دور، تقویت دیپلماسی پلیسی و مرزی، طرح ریزی عملیات های برون مرزی، ایجاد مجتمع های ویژه قضائی مبارزه با مواد مخدر، ارتقاء اثربخشی اقدامات نظارتی و کنترلی، تقویت آموزش و اقدامات پیش گیرانه و... می­باشد.

کلیدواژه‌ها