دفاع مشروع پیشدستانه در برابر گروه های غیردولتی از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جرم‌شناسی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران. ایران. رایانامه: E.rajabi.t@gmail.com

2 استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: dr.mohamadrezazadeh@gmail.com

10.30495/alr.2021.1945837.2224

چکیده

زمینه و هدف: با ممنوعیت جنگ میان دولت‌ها در منشور ملل متحد، امروزه شاهد شکل جدیدی از مخاصمات مسلحانه میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی، خصوصا گروه‌های تروریستی هستیم. با توجه به اینکه این گروه‌ها در خاک یک دولت به فعالیت می‌پردازند. لذا این سوال مطرح است که آیا دفاع مشروع پیش‌دستانه علیه گروه‌های غیردولتی که در خاک یک دولت زیست دارند، از منظر حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر است؟
روش: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: ماده (51) منشور ملل متحد دفاع را در برابر یک حمله مسلحانه مشروع می‌داند و تجویزی برای پیش‌دستی در حمله با توجیه پیشگیری از اقدامات نظامی یک دولت یا گروه غیردولتی ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به حقوق بین‌الملل موجود از جمله قطعنامه تجاوز چنانچه اقدامات یک گروه غیردولتی قابل انتساب به یک دولت نباشد اقدام علیه تمامیت ارضی یک دولت بدون رضایت آن ممکن است با معیارهای تجاوز ارضی منطبق باشد. 

کلیدواژه‌ها