بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استاد تمام، رشته: دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج (نوسینده مسئول)

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در عمل و در مقام قانون­گذار، بسیاری از نهادهای جدید که به­ عنوان شیوه­ های نوین پاسخ‌دهی وارد کشور شده‌اند، کپی شده از حقوق غربی هستند که متأسفانه با معیارهای بومی و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی ما در تناقض هستند و به­ همین علت در مقام پاسخ به نیازهای جامعه کارآیی لازم را نداشته و در محاکم به آن­ها عمل نمی‌شود. بدین منظور، بومی‌سازی قوانین به­عنوان یک راهکار می‌تواند مشکل‌گشا باشد.
روش: نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین بومی­سازی به­عنوان یک راهبرد نوین از پاسخ در سیاست جنایی ایران و قبل پرداخته­اند.
یافته ­ها و نتیجه­ گیری: بررسی بومی­سازی حقوق به ما می‌آموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمه ­گونه باشد، بلکه باید با پیکره نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد؛ زیرا این مسئله آشکار است که در برخی از قوانین معیارها و ضوابط و مراحل بومی­سازی مورد لحاظ قرار نگرفته و اصولاً این‌که در این نهادها تغییرات ایجاد شده یا خیر، آنچنان مهم نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که این تغییرات چه بوده­اند و بر چه مبنایی ایجاد شده­اند. باید اشاره کرد در به­کارگیری ابزارهای گوناگون برای تحقق عدالت، ابزارهای مفید بومی و سنتی داریم، اما بی­نیاز از ابزار بیگانه نیستیم و مهم این است که با ابزار موسیقی بیگانه آهنگ­های بومی خود را بنوازیم.

کلیدواژه‌ها