محدودیت حق آزادی بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدعو دانشگاه پیام نور، هشتگرد، ایران. رایانامه: Reza_karami57@yahoo.com

10.30495/alr.2021.1937833.2144

چکیده

زمینه و هدف: آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به‌شمار می‌آید، آزادی بیان یکی از پیش‌فرض‌های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است، ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشه‌پذیر تبدیل شده است، پس نمی‌توان آن را به‌عنوان یک حق مطلق قلمداد نمود، پس محدودیت‌هایی برای اعمال آن اجرا شده است.
روش: در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی و تحلیل محدودیت حق آزادی بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پرداخته ‌شده است.
یافته‌ها و نتایج: امروزه حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر به رسمیت شناخته ‌شده و با محدودیت‌هایی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ آبرو و حیثیت دیگران و غیره نیز مواجه می‌باشد. سؤال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان حقی مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


- صادقی، محسن. (1384). مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه ‌قضایی و جلوه‌های نوین آن.  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، -(68)، 114-89.
- عباسی، بیژن. (1390). حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین. چاپ اول. دادگستر.
- عبدالکریم، صافی. (1385). وسایل ارتباط همگانی در گفتمان تمدن‌ها. مجله جامعه مدنی، 4(1)، 228-195.
http://noo.rs/ARD5i
- نوروزی، کامبیز. (1389). مقتضیات و حق‌های اساسی مطبوعات. در: مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات. چاپ اول. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- Alexander, L. A. (2013). Freedom of Expression as a Human Rights, University of San Diego. School Law, Working Paper 23, Winter 2000- 2001.
- Carver, R. (2015). Freedom of Expression: Media L aw and Defamation, International Press Institute, Oxford University.
 -Oraa, J. (1992). Human Rights in States of Emergency in International Law, Oxford, Clarendon, Oxford University Press, 2005, Second Edition.
- Sarkesian, S. C., Flanagin, J. M. (Eds.). (1994). US Domestic and National Security Agendas: Into the Twenty-first Century (No. 152). Praeger.‏
- Subhradipta, S. (2008). Right to Free Speech in a Censored Democracy, National Law School of India University (NLSIU), Bangalore.
-Nafui Rabui v. Kans state. (1980) 8 – 11 se 130, where Udoma JSC, stated at p. 149.
- Mendel, T. (2008). Restricting Freedom, Standard and Principles Background Paper for Meeting Hosted by U.N. Special Rapporteur on Freedom.
 
معاهدات:
- The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
The Constitution of the Republic of Egypt