نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در حفظ و برقراری صلح و امنیت بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: zare_1443@yahoo.com

10.30495/alr.2021.538068.1151

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه ارکان سازمان ملل متحد نسبت به یکدیگر اولویت ندارند، اما به نظر می‌رسد نقش و اختیارات آنها با هم برابر نیست. یکی از مباحثی که در اهداف سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد؛ لذا آنچه چالش این تحقیق می‌باشد این است که در کنار سایر ارکان سازمان ملل متحد، دبیرکل چه نقشی در حفظ و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی دارد؟
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام ‌شده و اطلاعات به‌دست ‌آمده به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
یافته‌ها و نتایج: دبیرکل عالی‌ترین مقام سازمان ملل و ریاست دبیرخانه را برعهده دارد و از این منظر با نمایندگان تمام کشورهای عضو در ارتباط می‌باشد. نقش دبیرکل در حفظ و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی شامل توجه شورای امنیت به مسائل صلح و امنیت بین‌المللی، حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها از طریق میانجیگری یا عمل نیک و انجام تدابیر عملی لازم به نیابت از سوی سازمان در وضعیت‌های بحرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، عباس. (1386). نقش عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در ترویج و حمایت از حقوق بشر. حقوق و سیاست، 9(22)، 256-307.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90447
- اشرافی، داریوش. (1393). تفسیر جدید از صلح و امنیت بین‌المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی. پژوهش حقوق عمومی، 15(42)، 109-83.
https://qjpl.atu.ac.ir/article_255.html
- امینیان، محمدرضا. (1397). مداخله بشردوستانه شورای امنیت در محیط‌زیست از منظر حقوق بین‌الملل. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 4، 132-105.
http://ensani.ir/fa/article/385204
- بیگ زاده، ابراهیم. (1389). حقوق سازمان‌های بین‌المللی. مجد.
- بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. چاپ اول. پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ توحیدی‌فرد، محمد. (1398). اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. حقوق دادرسی، (30).
http://ensani.ir/fa/article/128785
- رجبی، نسرین. (1372). بررسی توسعه و تحول اختیارات و وظایف سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شهید بهشتی].
- رضازاده، فروغ. (1398). مفهوم و کارکردهای عملیات حفظ صلح. جغرافیا و روابط انسانی، 2(5)، 460-443.
https://www.gahr.ir/article_96818.html
- سبحانی، محمدرضا؛ موسی‌زاده، رضا؛ شریفی طراز‌کوهی، حسین؛ منصوری، سعید. (1399). مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین‌الملل. تحقیقات حقوقی آزاد، 13(47)، 23-1.
http://alr.iauctb.ac.ir/article_685976.html
- سزاوار، احمد. (1399). تبیین نقش دبیرکل سازمان ملل متحد در تحکیم صلح جهانی. سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی. تهران.
- صلح‌چی، محمدعلی؛ نژندی‌منش، هیبت‌اله. (1396). حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی. چاپ ششم. میزان.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1386). حقوق بین‌الملل عمومی. کتابخانه گنج دانش.
- علی‌اکبری، رستم. (1398). بررسی علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. پژوهشنامه حقوق فارس، 2(4)، 117-97.
http://www.pzhfars.ir/article_107949.html
- عسکری، پوریا؛ خسروی، یلدا. (1395). ضرورت و بایسته‌های مطالعات صلح از دیدگاه حقوق بین‌الملل. روابط بین‌الملل، 6(22)، 266-237.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323160
- قربان‌نیا، ناصر. (1393). تعهد دولت‌ها به ارائه و پذیرش کمک‌های بشردوستانه. حقوق تطبیقی، 10(122)، 44-21.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241795
- کلییار، کلود آلبر. (1371). سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تا امروز. ترجمه هدایت‌الله فلسفی. جلد دوم. چاپ اول. فاخته.
- مردانی، افشین؛ مردانی، بابک. (1395). بررسی صلح و امنیت بین‌المللی در میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد. سومین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی.
- موسی زاده، رضا. (1389). سازمان‌های بین‌المللی. چاپ شانزدهم. میزان.
- موسی‌زاده، رضا؛ کوهی، ابراهیم. (1389). حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت. میزان.
- واعظی، محمود. (1384). مبانی نظری میانجیگری در مناقشات بین‌المللی. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 1(2)، 40-15.
https://jlap.srbiau.ac.ir/article_6347.html
- وکیل، امیر ساعد (1391). ارتباط حقوق بشر با صلح و امنیت بین‌المللی. مجمع علمی فرهنگی مجد.
- یاری، احسان؛ کازرونی، مصطفی. (1396). نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین‌المللی تسلیحات و پیشبرد صلح. تحقیقات سیاسی بین‌المللی، 9(33)، 125-101.
http://pir.iaush.ac.ir/article_602274.html
 
-Cohen, M. (2017). The United Nations Secretariat—Some Constitutional and Administrative Developments, Published online by Cambridge University Press.
- Gordenker, L. (2013). The UN Secretary-General and Secretariat, London, Routledge.
- Gray, Julia. (2017). Diplomacy and the Settlement of International Disputes, University of Virginia - Woodrow Wilson Department of Politics.
- Rotberg, R. I. (2010). When States Fail: Causes and Consequences,
Princeton University Press.
- Quester, G. H. (2011). Preemption, Prevention and Proliferation: The Threat and Use of Weapons in History. Transaction Publishers.
-Haack, K. (2018). The UN Secretary-General, role expansion and narratives of representation in the 2016 campaign. The British Journal of Politics and International Relations, 20 (4).