تبعیض علیه مبتلایان به ایدز از منظر محدودیت‌های مسافرتی در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. رایانامه: Ehssanpour@gmail.com

10.30495/alr.2021.1945696.2222

چکیده

زمینه و هدف: از آغاز همه‌گیر شدن بیماری ایدز، محدودیت‌های مسافرتی در رابطه با مبتلایان به اچ‌آی‌وی و ایدز مورد اعمال قرار گرفته است. با این حال بسیاری از نهادها و برنامه‌های سازمان ملل متحد از جمله سازمان بهداشت جهانی قویاً با اعمال این محدودیت‌ها مخالفت کرده و اتخاذ محدودیت‌های مزبور را غیرموثر، هزینه‌بر و تبعیض‌آمیز دانسته‌اند. این محدودیت‌ها اغلب در قالب قانون موضوعه با یک دستورالعمل اجرایی است و از متقاضیان ورود به کشور خواسته می‌شود که به انجام آزمایش تشخیص اچ‌آی‌وی رضایت دهند.
روش: این پژوهش مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و توصیفی تقریر یافته است.
یافته‌ها و نتایج: حمایت از سلامت عمومی و اجتناب از صرف هزینه‌های اقتصادی از مهم‌ترین توجیهات اتخاذ چنین سیاستی است. با این وجود درستی این سیاست بنا بر ادله تفصیلی ارائه‌ شده به‌شدت محل تردید است. اداره ایدز سازمان ملل نیز قویاً مخالف اجرای این نوع محدودیت بوده و اعمال آن را در تحقق اهداف سیاست‌گذاران کشورها عقیم دانسته است. ایالات‌متحده که روزگاری از سخت‌ترین قوانین محدودیت‌آفرین برای ورود مبتلایان به ایدز برخوردار بود، محدودیت‌های قانونی را به حداقل رسانده است. در ایران نیز چنین محدودیتی رسماً اعمال نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


- Carlier, J. (1999). The free movement of persons living with HIV/AIDS. EU HIV/AIDS Programme in Developing Countries, European Commission. Luxembourg.
- Deutsche AIDS Hilfe, Quick Reference, Travel and residence regulations for people with HIV and AIDS, Berlin, 2000  Available at: http://www.aidshilfe.de Accessed: 2019
- Decosas, J, Adrien, A. (1997). Migration and HIV/AIDS, 11,77-84.
- Gilmore, N, Orkin, AJ, Duckett, M, Grover, SA. (1989). International travel and AIDS. AIDS; 3, 225–30.
- Lemmen, P. (2015). One World - No Hope? Discrimination against People with HIV/AIDS in the Age of Globalization, Break-the-silence posting; p. 52-61.
- Mahto, M; Ponnusamy, K; Schuhwerk, M; Richens, J; Lambert, N; Wilkins, E .(2006). Knowledge, attitudes and health outcomes in HIV-infected travellers to the USA. HIV Med, 7,4–201.
- Oodwin-Gill, Guy, AIDS and HIV, Migrants and Refugees: International Legal and Human Rights Dimensions, in Haour-Knipe M and Rector R (eds). Crossing Borders: Migration, Ethnicity and AIDS. London: Taylor and Francis, 1996, p.50-69
 اسناد و گزارشات
- HIV/AIDS and Human Rights, International Guidelines, United Nations, Geneva, 1998, HR/PUB/98/1, p.50
- Report of the Consultation on International Travel and HIV Infection, Geneva, WHO, April, 1987; WHO/SPA/GLO/787.1
- Statement on screening of international travelers for infection with HIV, WHO, WHO/GPA/INF/88.3
- Report of the Preparatory Meeting for a Consultation on Long-Term Travel Restrictions and HIV/AIDS, WHO/GPA, Geneva, 1994.
- HIV/AIDS and Human Rights, International Guidelines, United Nations, Geneva, 1998, HR/PUB/98/1, p.50.
- UNAIDS. Geneva: UNAIDS; 2008. Report of the International Task Team on HIV-related Travel Restrictions.
- WHO Policy of Non-sponsorship of International Conferences on AIDS in Countries with HIV/AIDS-Specific Short-term Travel Restrictions (ACC/1993/2/Add.3);
- Report of the Preparatory Meeting for a Consultation on Long-Term Travel Restrictions and HIV/AIDS, WHO/GPA, Geneva, 1994.
- Canadian HIV/AIDS Legal Network, HIV/AIDS and Immigration, A Draft Discussion Paper. Available at www.aidslaw.ca Accessed: 2018.
- “Millennium Tourism Boom in 2019”, January, 2, at World Tourism Organization Available at: http://www.world-tourism.org Accessed: 2019.
- “Health and Human Rights”, Migration and Health Quarterly Newsletter, 3/3, Geneva: International Organization for Migration, 1993.
منابع اینترنتی
 Family, name. (Date).Title.Site name.Access date. Site address
www.healthaffairs.org Accessed: 2018.
-ww.unaids.org/sites/default/files/country/documents/IRN_narrative_report_2015_persian.pdf Accessed: 2020.
- http://www.unhcr.ch  Accessed: 2018.
- www.aidslaw.ca Accessed: 2019.