باز سازی فعالیت‌ها به موجب لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: Shahrokh_sayadian@yahoo.com

2 استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: Drmsaghri@yahoo.com

3 دانشیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: taherkhani7414@gmail.com

10.30495/alr.2021.1939410.2162

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران‌زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می‌اندازد، از این‌رو موضوع بازسازی فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است بر این مبنا این سؤال مطرح است که بازسازی فعالیت به‌موجب قانون ایران به چه نحو بوده؟ و قانون آمریکا و فرانسه چه رویکردی در این زمینه دارند؟
روش: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.
یافته‌ها و نتایج: حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران موجب نادیده‌‌گرفتن مؤلفه‌هایی چون حفظ کارخانه، اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. اهداف تدوین‌کنندگان لوایح مزبور علاوه بر حمایت از طلبکاران، حفظ و احیا بنگاه اقتصادی یا تجارت‌خانه عنوان ‌شده است که ادامه فعالیت نامیده می‌شود. در این راستا مقررات نهاد بازسازی لایحه ۱۳۸۴ با قوانین تجارت کشورهای فرانسه و ایالات ‌متحده آمریکا مقایسه شده است. راجع به لایحه ۱۳۹۱ موضوع توقف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، بررسی گردید. تأکید بر آن است که انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بر اساس تعریف توقف در لایحه اخیر، ادامه فعالیت بنگاه را تضمین نخواهد کرد. در توقف نیز تحقق افلاس ملاک بوده و درنهایت حقوق طلبکاران از اولویت برخوردار است و منافع سایر گروه‌ها ازجمله شاغلین و تداوم فعالیت و آینده بنگاه در کانون توجه نیست.

کلیدواژه‌ها


- انوری‌پور، محسن. (1345). ورشکستگی در حقوق ایران.[ پایان‌نامه دکتری. دانشگاه تهران].
- دانشی‌کهن، مریم؛ صالحی، سید عطاالله، رفیعی مقدم، علی. (1395). مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حقوق ایران و ایالات ‌متحده آمریکا. نشریه فقه،حقوق و علوم جزا، 1(2)، 138-127.
https://www.magiran.com/paper/1876564
- سراج‌زاده، بهنام. (1394). توقف و ورشکستگی اشخاص حقوقی در ایران و آمریکا.[پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری].
-  صقری ، محمد. (1396). حقوق بازرگانی و ورشکستگی. شرکت سهامی انتشار.
-طجر‌لو، رضا. (1388). بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان. فصلنامه حقوق،40(2).
https://jlq.ut.ac.ir/article_21614.html
- عبدی‌پور، ابراهیم. (1392). بررسی ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه پیشنهادی تجارت. مجله دین و قانون، 1(1).
- عرفانی، محمود. (1394). حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه اموال. جنگل.
- عیسایی‌تفرشی، محمد. (1395). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری. دانشگاه تربیت مدرس.
- عیسایی‌تفرشی، محمد. (1395). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری. جلد دوم. دانشگاه تربیت مدرس.‌‌
- عیسایی‌تفرشی، محمد؛ شهبازی‌نیا، مرتضی؛ ورمزیار، محمد. (1388). اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق ایران و انگلیس. مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 13(63)، 201-187.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115559
- قنواتی، جلیل؛ کهنمویی، اسماعیل. (1389). بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده آمریکا و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی. مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 14(32 و33).
- کاویانی، کوروش. (1393). حقوق ورشکستگی. بنیاد حقوقی میزان.
- میرزایی‌فرد، یزدان. (1393). قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید تجارت.[پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه].
- Black, H. (1891). Campbell, Black’s Law Dictionary. Abridged edition.
- Buchbinder, D.L. (1994). Basic Bankruptcy Law For Paralegals. Aspen Law and Business.
- Jurinski, J. (2003). Bankruptcy step by step. Barrons’s educatioinal Series,
- Mann, R. A , Barry, R. (1992). Business Law and the Legal Environment, Boston: Cengage Learning.
- Clarkson, K.و- Miller, R , Gaylord, J., Cross, F. (2009). Business Law, Text & Cases, Legal Ethical, Global, and E- Commerce Environments, Cengage Learning.
- Webster, P. K, Boyer, R. E., Lauren ,D. (2004). Practical Bankruptcy Law for Paralegals. Cengage Learning.