مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی, واحد کرج, دانشگاه آزاد اسلامی, کرج, ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی, واحد کرج, دانشگاه آزاد اسلامی, کرج, ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرش اقتصادی به دنبال درک بهتردعوا به ‌مثابه پدیده‌ای حقوقی-اقتصادی از منظراداره رفتار بازیگران در دادرسی است. روند ارزیابی تحقق کارایی در نظام قضایی و به طور اخص در فرآیند مدیریت دعوا و دادرسی زمانی موثراست که بتوان الگوی مناسبی را مورد شناسایی و بررسی قرار داد، از جمله این الگوها مدیریت اطلاعات دادرسی است. لذا این سوال مطرح است که مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرش اقتصادی چگونه می‌تواند به کارایی نظام قضایی کمک نماید؟
روش تحقیق: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: بر این اساس ضمن بررسی نقش اصحاب دعوا و دادرس در مدیریت اطلاعات به منظور به دست دادن تحلیل حقوقی مناسب و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی، به نقش مدیریت دعوا و دادرس با محوریت اطلاعات توجه می‌گردد که می‌تواند نقش بسزایی در رفتار بازیگران دادرسی؛ یعنی اصحاب دعوا و دادرس داشته باشد و در نهایت منجر به دادرسی منصفانه و صدور رأی عادلانه گردد.

کلیدواژه‌ها