مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه حقوق، واحدتهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مسئولیت حرفه‌ای اصطلاحی است که علاوه بر مسئولیت قهری برای برخی حرفه‌ها نظیر سردفتران تعریف شده است. مسئله اصلی تحقیق پدید آمدن اسناد معارض به‌واسطه پیش‌بینی نشدن برخی وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است. فرض اصلی این تحقیق تأکید حقوق فرانسه و ایران بر رضاعی بودن بیع و راهکارهایی است که در حقوق فرانسه برای پدید نیامدن تعارض میان اسناد رسمی و اسناد عادی بر اساس مسئولیت حرفه‌ای سردفتران پیش‌بینی شده است.
روش‌شناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.
یافته­ ها و نتایج: بر مبنای مسئولیت حرفه‌ای، رفتار سردفتر با رفتار دقیق‌ترین و باتجربه‌ترین فرد حرفه مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر طبق آن سردفتران علاوه بر خطاهای شغلی در مقابل هر زیانی که از اعمال حرفه‌ای آنها ناشی می‌شود مسئول شناخته می‌شوند. نتایج تحقیق نشان دادند که در زمینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامدن تعارض اسناد در آن پیش‌بینی شده، لزوم بازبینی در روش اجرای سردفتری ضروری به نظر می‌رسد، نوع نگرش به موضوع سردفتر و تشکیل شرکت‌های سردفتری تمام امکانات بروز تعارض در معاملات غیرمنقول را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اهمیت صلاحیت سردفتر و تشکیل شرکتها در این رابطه سیستم رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضلاتی که مشتری به سبب بی‌اطلاعی و نداشتن مشورت از سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


-امامی، حسن (1378). حقوق مدنی، تهران: اسلامیه.
-پاتریس، ژودن (1382). مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران: نشر میزان.
-حاجیانی، علی (1388). منشور موجز سردفتری اسناد رسمی و آداب تنظیم سند رسمی، تهران: انتشارات همسفر.
-حسینی نژاد، حسینقلی (1387). سردفتر در حقوق فرانسه، ماهنامه حقوقی سردفتران و دفتریاران، شماره 14، ص58.
-خدابخشی، عبدلله (1389). تحلیلی دیگر از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مجله حقوقی دادگستری، (71): 39-9.
-سیدی آرانی، سید عباس (1396). شرکت مدنی حرفه ای سردفتری (از پیدایش در فرانسه تا پذیرش در ایران)، تهران: میزان.
-سیدی آرانی، سید عباس (1393). رسالت دفتر اسناد رسمی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. (21).
-سیدی آرانی، سید عباس (1398). سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن، مجله مطالعات حقوق خصوصی، 49(2).
-سیروس، احمدعلی (1377). توضیحی بر تکلیف دفترخانه در زمینه ملاحظۀ پایان ساختمان‌های خارج از شهرها، مجله کانون، 42(2).
-شمس، عبدالله (1389). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد سوم، تهران: انتشارات دراک.
-شهبازی، کیوان (1387). بررسی تطبیقی جایگاه دفاتر رسمی فرانسه و ایران: گزارش علمی یک سفر، مجله کانون، (83).
-شهری، غلامرضا (1373). حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
-صفایی، حسین؛ رحیمی، حبیب الله (1390). مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات سمت.
-قهرمانی، نصرالله (1377). مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، تهران: نشر گندم.
-کاتوزیان، ناصر (1383). جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم کنونی حقوقی، مجلة کانون سردفتران و دفتریاران، (56).
-کاتوزیان، ناصر (1392). اثبات و دلیل اثبات، تهران: نشر میزان.
-کرد علیوند، روح الدین (1380). نهاد سردفتری در چشم‌انداز بین المللی، مجله کانون، (29).
-کی سان دخت، گیلدا (1390). نقش سند رسمی در توسعه نظم حقوقی کشور، مجموعه مقالات همایش نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
-نایبی، ناصر (1383). مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، ماهنامة حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، (2).
-وری، محمدعلی (1380). عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، تهران: انتشار گنج دانش.
 -A. WEILL, F. TERRE, (1979). Droit civil, introduction generate, n Dalloz.
-Aubert (J.L.) (2008). La responsabilité civile des notaires, 5e édition, Paris: Defrénois: Lextenso éditions, PP71-72
-Behin (J.), (1970). «Les sociétés civiles professionnelles notariales», 4e rapport au 67e congrès des Notaires, in Théorie et Pratique des sociétés civiles, Paris : Librairies techniques
Cours de droit civil francais, 1924.
-COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), (2012). Droit des sociétés, 25e édition, Paris: LexisNexis.
- Daigre (J.J.), (2003). La responsabilité solidaire de la SCP en cas de faute professionnelle d'un associé perdure quelle que soit l'évolution de la composition de la société, note sous arrêt cass., 3e civ.
-Daigre (J.J.), (2005). La victime d'une faute professionnelle d'un associé d'une SCP peut agir contre l'associé ou contre la société ou contre les deux, note sous arrêt cass. 1re civ.
-Daigre (J.J.), (1999). L'associé d'une SCP est personnellement responsable des consequences dommageables de ses actes professionnels et la société solidairement avec lui, note sous l’arrêt de 1re chambre de la CA Paris.
-Demolombre, (1868). Traite des contrats, T, 1. Durant-Hachette.
-Derrida, F. et. Mestre, J., (1986). apparence, Eney. Droit.
-Despres, Isabell, (2008). Nouveau code de Procedure civile, Paris, Dollaz.
- F. DERRIDA et. J.MESTRE, (1986). apparence, Eney. Droit.
-F. TERRE-P, simier, Biens, (1998). Nouveau code de Procedure civile, 5eme ed, Dalloz,
- Flour, Jacques et Jean-Luc Aubert. (1981). Droit civil, Les obligations, Paris, A. Colin.
-G.BAUDRY-Lacantinerie et B saigant, Vente, (1900). Droit civil.
-Ghestin (J.) et Desche (B.). (1990). Traité des contrats (La Vente), Paris,
-J.HUET,(1996).  les pricipaux contrats speciaux, L.G.D.J.
-  Jean-franscois pillebout et jean-yaigre. (2006). Driot profesionnel notarial.
 - Malaurie (ph.) et Aynès (L.), (1998). cours de droit civil (Les contrats spéciaux), Paris, Editions cujas, 2 edition.
-Mazeaud (H.L.J.), (1987). Leçons de droit civil, Tome 3  (vente et echange), Editions de Montchrestien, 7 edition.
-Mazeuds(1998). Lecons de droit civil.
- philippe le Tourneau, (1998). droit de la responsabilite.
-SIMLER-DELEBECQUE, (2004). les suretes la publicite fonciere, Defrenois.
-Weill, A. Terre, F.,(1979). Droit civil, introduction generate, n Dalloz.
-Yaigre. Jean et Pillebout. Jean Francois, (2019). Droit professionnel notarial, Editeur: LexisNexis, 11edition.